Blog Details

Aile Hukuku

Aile içinde olabilecek her türlü problemin çözümü için devreye giren mekanizma aile hukukudur. Medeni hukukun kapsamı içinde ele alınan bu sorunlar aile hukuku tarafından çözüme ulaştırılır. Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsamaktayken medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. Nişanlanma, evlilik, boşanma, mal edinme, evlat edinme, velayet, yardım nafakası, vesayet gibi konularda her türlü sorunu ve çözümü aile hukuku belirlemektedir. Evli veya evlilik dışı ortak yaşam arkadaşlıkları hususunda da çıkabilecek her türlü probleme aile hukuku çerçevesinde bakılıp sonuçlanması sağlanmaktadır. Türk hukuk sistemi içinde yasal olmayan evliliklerle ilgili bir açıklama, madde veya kural yoktur ancak bu ilişkilerden doğan çocukların konusu bağlamında aile hukuku devreye girer, doğan her çocuk evlilik içi veya dışı olsun eşit haklara sahiptirler. Aile içindeki şiddet olayları, çocuk kaçırmalar, suni döllenme yolu ile evlat sahibi olma, taşıyıcı annelik, çocuk istismarları, kadın ve çocuk hakları da uluslararası sözleşmeler ve iç hukukta yapılan düzenlemelerle ele alınmaktadır.

Yukarıda saymaya çalıştığımız tüm sıkıntılı durumlarda iş aile mahkemelerine düşer, onlar da zaman, zaman psikiatristlerden, sosyal çalışmacılardan ve ruh bilimcilerden destek alarak sorunların çözülmesine çalışmaktadırlar. Aile mahkemelerine atanacak olan hakimlerin evli ve çocuklu olup olmadıklarına da önem verilmektedir. Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku çerçevesinde her türlü sorun maddeler halinde sıralanarak nasıl sonuçlanıp karara varılacağı da belirtilmiştir. Verilecek kararlarda Türk aile yapısı, gelenek ve görenekler, örf ve adetlerin değerleri de önem ihtiva eder.

- DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ
1. Boşanma davaları,
2. Velayet davaları,
3. Tazminat ve nafaka davaları,
4. Babalık davası,
5. Çocuk mallarının yönetimi,
6. Aile içi şiddet davaları,
7. Kişilik haklarına saldırı davaları,
8. Aile konutu ve uygulamaları,
9. Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar,
10. Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri,
11. Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları,
12. Mirasın reddi davaları,
13. Mirasçı belgesinin alınması,
14. Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
15. Nişan bozulmasından doğan davalar,
16. Evlat edinme izin davası,
17. Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması,
18. Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları,
19. Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları,
20. Tenkis davaları,
21. Terekede ihtiyadi tedbirler,
22. Terkis ve mirasta iade davaları,
23. Vesayet ve kayyım davaları,
24. Vasiyetnamenin iptali davaları,
25. Tereke davaları,
26. Yaş ve isim tashihi,
27. Nüfus davaları,
28. Veraset ve intikal davaları,
29. Ortaklığın giderilmesi,
30. Vasiyetname hazırlanması,
31. Vasi tayini,
32. Mirasın taksimi ve her türlü Aile Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.