Blog Details

İş Hukuku

Müvekkillerimize iş ve çalışma hukuku çerçevesinde geniş bir spektrumda çeşitli hizmetler sunmaktayız. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi sunduğumuz hizmetlerin bir takım örnekleridir.

İşveren ve çalışanların haklarının korunması, mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlar, kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, doğum izinleri, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, işçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi, sendikalar ile ilişkiler, toplu sözleşme görüşmeleri, grev ve lokavt konularında hukuki hizmetler sunmaktayız.

Ayrıca avukatlarımız işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadırlar.

- DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ ;
1. İş akdinin feshi davaları,
2. İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları,
3. İşe iade davaları,
4. Kıdem ve ihbar tazminatı alacağı davaları
5. Sigortalılığın tespiti davaları,
6. Sözleşmenin yorumlanması davaları,
7. Sosyal sigorta davaları ve her türlü İş Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.

- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ;
1. İcra takibinin hazırlanması, açılması ve mümkün olan en hızlı şekilde dosyanın tahsis edilmesi,
2. İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması,
3. İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi,
4. İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi,
5. İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,
6. İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi,
7. İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması,
8. İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi,
9. İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
10. TİS inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi,
11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi vs. her türlü danışmanlık hizmetleri.